Statut

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO BIAŁA BRZOZA

Spis treści

I. Postanowienia ogólne.
II. Cel działania Stowarzyszenia.
III. Nabycie i utrata członkostwa.
IV. Prawa i obowiązki członków i Członków Wspierających.
V. Organy.
VI. Majątek i Fundusze.
VII. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
VIII. Zmiana Statutu i postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Ogrodowe „Biała Brzoza”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby fizyczne, którym oddano w użytkowanie działki i grunty wyodrębnione w obszarze działek ewidencyjnych nr 16/2, 424, 426, położonej we wsi Wola Prażmowska, gmina Prażmów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.
3. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
4. Stowarzyszenie zakłada się na czas nieoznaczony.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Wola Prażmowska, położona w gminie Prażmów, powiat piaseczyński., województwo mazowieckie.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium powiatu piaseczyńskiego.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej
działalność w sferze ochrony środowiska oraz podnoszenia świadomości
ekologicznej.

§ 4

Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez następujące organy:
walne zebranie („Walne Zebranie”) – organ legislacyjny, zarząd („Zarząd”) – organ wykonawczy, komisja rewizyjna („Komisja Rewizyjna”) – organ kontrolny i sąd koleżeński („Sąd Koleżeński”) – organ jurysdykcji.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznaczenia (logo) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wzór pieczęci i oznaczenia ustala Zarząd.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji społecznych.

 

ROZDZIAŁ II

Cel działania Stowarzyszenia.

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest zakładanie i prowadzenie ogrodów działkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

ROZDZIAŁ III

Nabycie i utrata członkostwa

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia użytkująca działkę w ogrodzie, zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem może być również współmałżonek, matka , ojciec lub dziecko osoby wymienionej w zdaniu pierwszym zamieszkały na stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, która wspiera w różnych formach działania Stowarzyszenia w realizacji jego celu.

§ 9

1. Podstawą nabycia członkostwa Stowarzyszenia jest złożenie przez osobę, o której mowa w § 8 deklaracji członkowskiej oraz podjęcie przez Zarząd uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie w poczet członków. W przypadku osób małoletnich poniżej 16 lat do deklaracji powinno być dołączone oświadczenie przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na członkostwo małoletniego.
2. Zarząd może odmówić zgody na członkostwo Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach.
3. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zarządowi deklaracji członkowskiej. Uchwała zawierająca odmowę wyrażenia zgody na nabycie członkostwa wymaga uzasadnienia. Zarząd niezwłocznie doręcza uchwałę zainteresowanemu. Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na nabycie członkostwa jest podstawą wpisu na listę członków Stowarzyszenia.
4. Za dzień nabycia członkostwa Stowarzyszenia uważa się dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wyrażeniu w tej sprawie zgody.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy wyrażenia zgody na nabycie członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w tej sprawie.
6. W terminie 30 dni od otrzymania odwołania Sąd Koleżeński podejmuje uchwalę o utrzymaniu w mocy albo uchyleniu uchwały Zarządu o czym zawiadamia Zarząd i odwołującego się. Uchwała Sądu Koleżeńskiego wymaga uzasadnienia.
7. Uchwała Zarządu nie wyrażająca zgody na członkostwo podlega wykonaniu po upływie 14-dniowego terminu do wniesieniu odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania – po podjęciu decyzji na członkostwo przez Sąd Koleżeński .

§ 10

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje z chwilą:
1) złożenia Zarządowi wniosku przez członka o wykreślenie z listy członków
Stowarzyszenia,
2) podjęcia przez Zarząd uchwały o utracie członkostwa Stowarzyszenia w związku z nie
wypełnianiem przez członka jego obowiązków statutowych lub z przyczyn wskazanych
w § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu.
2. Przed podjęciem uchwały o utracie członkostwa Stowarzyszenia Zarząd wzywa członka
do wypełnienia obowiązków, w szczególności, do usunięcia w wyznaczonym terminie
uchybień. W razie bezskutecznego upływu terminu Zarząd zawiadamia członka o terminie
posiedzenia Zarządu, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz umożliwia mu
złożenie wyjaśnień. Brak stawiennictwa Członka na posiedzeniu Zarządu prawidłowo
powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały. Uchwała Zarządu wymaga
pisemnego uzasadnienia. Uchwałę w ciągu 14 dni doręcza się Członkowi.
Uprawomocniona uchwała Zarządu jest podstawą wykreślenia członka z listy członków
Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego, złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od jej doręczenia. § 9 ust. 4, 6 i 7 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa:
1) w razie śmierci Członka,
2) w razie rozwiązania. Stowarzyszenia.

§ 12

Do nabycia, utraty i wygaśnięcia członkostwa w odniesieniu do członków Wspierających przepisy § 9, 10 i 11 Statutu stosuje się odpowiednio, przy czym fakt zainteresowania uzyskaniem statusu Członka Wspierającego należy uwidocznić w deklaracji członkowskiej.

 

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki Członków i Członków Wspierających

§ 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, członek ma prawo:
1) uczestniczyć z prawem głosu w Walnych Zebraniach,
2) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
3) występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia,
4) zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich interesów w zakresie członkostwa Stowarzyszenia,
5) być obecnym, zabierać głos i składać wyjaśnienia, na posiedzeniach Zarządu w części dotyczącej podejmowania decyzji w sprawie jego osoby,
6) korzystać, na zasadach określonych Regulaminem Ogrodu i uchwałami organów Stowarzyszenia, z mediów tj. energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości stałych .
2. Członek małoletni poniżej 16 lat nie posiada prawa głosu na Walnym Zebraniu i nie może
wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek obowiązany jest:
1) realizować cele i zadania Stowarzyszenia,
2) przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego,
3) jeśli jest użytkownikiem działki :
– uiszczać w terminie opłaty ustalone przez Walne Zebranie, a przypadku zwłoki – również obowiązujące odsetki ustawowe,
– posiadać na działce szambo z odpowiednim certyfikatem i regularnie wywozić ścieki,
– nie ma prawa prowadzić przy wykorzystaniu działki jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z celem i zadaniami Stowarzyszenia.
4) otaczać opieką mienie Stowarzyszenia,
5) szanować mienie innych członków,
6) poinformować osoby wprowadzane przez siebie ma teren ogrodu o zasadach korzystania z ogrodu,
7) zwracać uwagę innym członkom oraz osobom trzecim w przypadku zachowywania się przez nich w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub w inny sposób                                            szkodliwy z punktu widzenia celu realizowanego przez Stowarzyszenie.
2. Członek ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie ogrodu lub w majątku Stowarzyszenia.

§ 15

1. W przypadku naruszenia obowiązków członka Zarząd może nałożyć na niego karę porządkową.
2. Karami porządkowymi są:
– upomnienie,
– nagana,
– nagana z ostrzeżeniem
3. Rodzaj kary porządkowej zależy od stopnia przewinienia i wielkości wyrządzonej szkody.
4. Przed zastosowaniem kary porządkowej Zarząd wzywa pisemnie członka do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień.
5. Nałożenie kary porządkowej następuje w drodze uchwały Zarządu z uzasadnieniem.
6. Przed podjęciem uchwały o nałożeniu kary porządkowej Zarząd obowiązany jest zawiadomić członka o terminie posiedzenia Zarządu, na którym ma być rozpatrywana jego sprawa oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Niestawiennictwo członka prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
Uchwała wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwałę w ciągu 14 dni zarząd doręcza Członkowi.
7. Od uchwały Zarządu o nałożenie kary porządkowej członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. § 9 ust. 6 i 7 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do członka Wspierającego przepisy § 13 – 15 Statutu stosuje się
odpowiednio.
2. Członek Wspierający nie posiada ani prawa głosu na Walnych Zebraniach ani czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. Członek Wspierający może wypowiadać swoje opinie i służyć radą (głos opiniodawczo-doradczy).

 

ROZDZIAŁ V

Organy

§ 17

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. W sprawach, w których Statut nie przewiduje właściwości innych organów
Stowarzyszenia, kompetencje należą do Walnego Zebrania.

§ 18

1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński stanowią organy, których członków wybiera
się w wyborach powszechnych, bezpośrednich, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym
(„Organy z Wyboru”), z wyjątkiem trybu wyboru, o którym mowa w § 20 ust.3.
Tryb przeprowadzenia wyborów określa uchwała Walnego Zebrania.
1. Prezes zarządu i członkowie zarządu wybierani są w odrębnych głosowaniach.
2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach , ich członkowie wybierają ze swego grona:
1) w Zarządzie – wiceprezesa, sekretarza, skarbnika,
2) w Komisji Rewizyjnej – przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza,
3) w Sądzie Koleżeńskim – przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4) Czynne i bierne prawo wyborcze do Organów z Wyboru przysługuje każdemu Członkowi posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych.
5) Każdy Członek korzystający z czynnego i biernego prawa wyborczego ma jeden głos.

§ 19

1. Członek Organu z Wyboru może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie dokonuje odwołania na wniosek Organu z Wyboru albo na wniosek co najmniej 1/5 Członków. W przypadku otrzymania wniosku o odwołanie Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zebranie.

§ 20

1. Kadencja Organów z Wyboru trwa cztery lata.
2. Mandat członka Organu z Wyboru wygasa z dniem:
1) odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok sprawozdawczy pełnienia funkcji,
2) odwołania z pełnionej funkcji,
3) rezygnacji z funkcji złożonej Zarządowi, komisji rewizyjnej, sądowi koleżeńskiemu,
4) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
5) wygaśnięcia członkostwa Stowarzyszenia,
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Organu z Wyboru, Organ Stowarzyszenia
może dokooptować do swojego składu innego członka Stowarzyszenia.
Liczba dokooptowanych członków Organu Stowarzyszenia nie może przekraczać 50 %
jego składu pochodzącego z wyboru.
4. Nie można być członkiem więcej niż dwie kadencje jednego Organu z Wyboru.
5. W skład tego samego Organu z Wyborów nie mogą wchodzić członkowie będący dla siebie krewnymi, małżonkami albo pozostający w stosunku przysposobienia.
6. Członkiem Organu nie może być osoba karana przez władze Stowarzyszenia,, przez okres 5 lat od ukarania.

§ 21

1. Członek Organu z Wyboru wykonuje swoją funkcję osobiście, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z prawem, Statutem i uchwałami Stowarzyszenia.
2. Członek Organu z Wyboru odpowiada wobec Stowarzyszenia za niezgodne ze Statutem i uchwałami organów Stowarzyszenia zawinione działania i zaniechania związane z pełnioną funkcją.
3. Członek Organu wykonujący społecznie obowiązki, podlega ochronie prawnej Stowarzyszenia w zakresie wynikającym ze sprawowanego mandatu.

§ 22

1. Decyzje organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym – imiennym. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz w sprawach osobowych.
2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów członków uczestniczących w walnym zebraniu. przy obecności ponad połowy liczby członków organu, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.
3. Zwykłą większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą.
4. Uchwały niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami organów Stowarzyszenia są nieważne.
5. Uchwały podjęte zgodnie z prawem obowiązują wszystkich członków oraz członków Wspierających.

§ 23

1. Pisma kierowane do Członków i Członków Wspierających doręczane są listem poleconym
lub za pokwitowaniem odbioru.
2. Koszty pism kierowane do Członków na ich wniosek lub z powodu ich zaniedbań jako
członków Stowarzyszenia wysyłane są na ich koszt.
3. Zawiadomienia o walnym zebraniu , rozliczenia finansowe wysyłane są do Członków –
użytkowników działek listem zwykłym lub pocztą elektroniczną.

 

Walne Zebranie

§ 24

1. Wyróżnia się zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym, kończącym się 31 grudnia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
4. Zwołanie zebrania jest obowiązkiem zarządu

§ 25

Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania gospodarczego Zarządu za rok sprawozdawczy,
2) rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku sprawozdawczym,
3) rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z działalności w roku sprawozdawczym,
4) dokonanie oceny działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok sprawozdawczy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ich członkom absolutorium z pełnionych przez nich funkcji,
5) uchwalenie planu gospodarczego na kolejny rok sprawozdawczy,
6) ustalenie wysokości opłat na rzecz Stowarzyszenia oraz wysokości składki członkowskiej w kolejnym roku sprawozdawczym.

§ 26

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie każdego z Organów z Wyboru lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków.
2. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie określonym w § 24 ust. 2 Statutu lub w terminie 2 tygodni od dnia złożenia żądania przez Organ z Wyboru lub 1/3 Członków, prawo i obowiązek zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia listownie albo – za zgodą Członka lub Członka Wspierającego – pocztą
elektroniczną , co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 27

1. Walne Zebranie zwołuje się w siedzibie Stowarzyszenia, chyba, że uzasadnionym jest, aby odbyło się w innym miejscu.
2. Walne Zebranie otwiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego albo inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie zatwierdza porządek zebrania i uchwala regulamin , w którym określa szczegółowy tryb odbywania Walnego Zebrania.
4. Przewodniczący walnego zebrania przeprowadza wybory komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz wyborczej – jeśli jest taka potrzeba.
5. Przewodniczący zebrania udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń – może
jednak z ważnych powodów zmienić tę kolejność.
6. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
oraz protokolant.
5. Do protokołu komisji mandatowej zamieszcza się listę uczestników Walnego Zebrania.
6. Do protokołu komisji uchwał i wniosków zamieszcza się uchwały walnego zebrania.
oraz wyniki głosowań .

§ 28

1. Głosowanie uchwał odbywa się z głosowaniu jawnym a wybory członków do organów
Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym pisemnie na kartach do głosowania .
2. Treść uchwały należy podać w pełnym brzmieniu przed przystąpieniem do głosowania.
3. Treść nazwiska do głosowania w wyborach należy wpisać na kartę przed przystąpieniem
do głosowania.

§ 29

1. Członek uczestniczy w Walnym Zebraniu osobiście.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.
3. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

 

Zarząd

§ 30

1. Członkiem Zarządu może być tylko członek Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 5 członków.
3. Zarząd kieruje sprawami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz oraz we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.

§ 31

1. Zarząd ma prawo do samodzielnego podejmowania czynności dotyczących zwykłego zarządu.
2. Do podejmowania przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała Walnego Zebrania wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
4. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem, Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania i innych organów Stowarzyszenia realizując cel i zadania Stowarzyszenia oraz stojąc na straży interesu Stowarzyszenia. W szczególności, Zarząd realizuje roczne plany gospodarcze oraz inne uchwały Walnego Zebrania
wyznaczające Zarządowi zadania do wykonania. Zarząd dokonuje wydatków oraz zaciąga
zobowiązania o charakterze finansowym i majątkowym wyłącznie na podstawie i w
zakresie określonym uchwałami Walnego Zebrania.
5. Zarząd otwiera rachunek bankowy Stowarzyszenia .
6. Zarząd prowadzi rachunkowość odpowiadającą wymogom prawa korzystając z usług zewnętrznych.
7. Zarząd dostarcza członkom Stowarzyszenia rozliczenie za zużytą energię elektryczną i wodę.

§ 32

1. Z ważnych powodów członek Zarządu może być zawieszony w wykonywaniu swojej funkcji na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Komisja Rewizyjna. Uchwała wymaga uzasadnienia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Zarządu, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy odwołania zawieszonego członka z jego funkcji.
4. Członek zarządu może zawiesić z ważnych przyczyn swoje członkostwo w zarządzie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 33

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Obradom przewodniczy prezes Zarządu.
3. Uchwały podpisują członkowie Zarządu, którzy brali udział w posiedzeniu.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę w trybie pisemnym, bez odbycia posiedzenia. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu ją podpisali.

§ 34

1. Pracą Zarządu kieruje prezes. W zastępstwie prezesa działa wiceprezes.
2. Zarząd opracowuje regulamin pracy Zarządu, w którym określa, w szczególności, wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania i odbywania posiedzeń, zasady przechowywania dokumentacji. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

 

Komisja Rewizyjna

§ 35

1. Walne Zebranie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Komisję Rewizyjną .
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
3. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności i ma prawo kontroli tej działalności .
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku sprawozdawczym.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje badania sprawozdania gospodarczego Zarządu i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zebraniu wyniki tego badania oraz sprawozdanie ze swojej działalności w roku sprawozdawczym.
6. Komisja Rewizyjna opracowuje regulamin Komisji Rewizyjnej, w którym określa, w szczególności, tryb zwoływania i odbywania posiedzeń i zasady przechowywania dokumentacji. Regulamin Komisji Rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

 

Sąd Koleżeński

§ 36

1. Walne Zebranie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Sąd Koleżeński .
2. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie odwołań zainteresowanych Członków od uchwał Zarządu w sprawach:
a) nabycia lub pozbawienia członkostwa,
b) nałożenia kar porządkowych.
4. Odwołanie rozpoznawane jest przez zespół orzekający („Zespół Orzekający”) w składzie trzech członków Sądu, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Sądu. Skład Zespołu jest wyznaczany przez przewodniczącego.
5. Orzeczenia są ważne jeżeli zostały podjęte bezwzględną większością głosów Zespołu Orzekającego.
6. Od orzeczeń Sądu nie przysługuje odwołanie.
7. Sąd Koleżeński opracowuje regulamin postępowania sądu , w którym określa, w szczególności zasady wyznaczania Zespołów Orzekających, szczegółowy tryb postępowania oraz zasady przechowywania dokumentacji postępowań. Regulamin Sądu Koleżeńskiego wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i Fundusze

§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej i innych źródeł.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią, w szczególności, środki finansowe i prawa majątkowe, pochodzące lub nabyte ze źródeł, o których mowa w ust. 1.

§ 38

Funduszami Stowarzyszenia są:
1) fundusz statutowy („Fundusz Statutowy”),
2) fundusz rozwoju („Fundusz Rozwoju”).

§ 39

1. Fundusz Statutowy tworzony jest:
– ze składek członkowskich ,
– z darowizn, zapisów, dochodów ofiarności publicznej,
– dochodów z majątku stowarzyszenia,
– z innych źródeł.
2. Fundusz Statutowy przeznaczony jest na bieżącą działalność Stowarzyszenia, w tym na utrzymanie jego organów.
3. Fundusz Rozwoju tworzony jest z wpłat Członków, których wysokość, termin i cel przeznaczenia określa uchwała Walnego Zebrania.
4. Fundusz Rozwoju może być przeznaczony wyłącznie na:
– modernizację i remonty urządzeń w Ogrodzie służących zaspokajaniu potrzeb Członków,
– nowe inwestycje w Ogrodzie.
5. Rodzaj, termin i wartość wydatków dokonywanych z Funduszu Rozwoju określa uchwała Walnego Zebrania.

§ 40

1. Zarząd opracowuje projekt planu gospodarczego na dany rok, który obejmuje plan wydatków na bieżącą działalność Stowarzyszenia, pokrywanych z Funduszu Statutowego. Plan gospodarczy może również zawierać plan wydatków na modernizację, remonty i inwestycje w Ogrodzie, pokrywanych z Funduszu Rozwoju.
2. Plan gospodarczy uchwala Walne Zebranie. Do czasu uchwalenia planu gospodarczego przez Walne Zebranie Zarząd dokonuje wydatków na podstawie jego projektu.
3. Wydatkowanie środków z Funduszu Rozwoju dozwolone jest wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 41

Gromadzenie i przechowywanie środków finansowych Stowarzyszenia odbywa się na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
1. Wpłaty Członków na rzecz Stowarzyszenia dokonywane są na konto bankowe Stowarzyszenia.
2. W przypadku nie dokonania przez Członka wpłaty w wymaganym terminie, Zarząd
obowiązany jest do naliczania odsetek za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym
terminie.

 

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

1. Podstawą podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia stanowią, w szczególności przyczyny określone przepisami prawa oraz niemożność realizacji celu Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów oddanych w obecności co najmniej ½ Członków. W uchwale o rozwiązaniu należy obligatoryjnie wskazać likwidatorów.
3. Likwidatorzy przeprowadzają czynności likwidacyjne zmierzające do zakończenia działalności i bytu prawnego Stowarzyszenia, w szczególności likwidatorzy zakończają bieżące sprawy Stowarzyszenia, ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania i sprzedają majątek Stowarzyszenia.
4. Likwidatorzy przedkładają do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu sprawozdanie z czynności likwidacyjnych, w którym przedstawiają również propozycję podziału majątku pozostałego po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
5. Po zatwierdzeniu sprawozdania z czynności likwidacyjnych likwidatorzy składają wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i postanowienia końcowe

§ 43

Zmiany Statutu albo uchwalenie nowego statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 1/ 2 Członków.

§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem 28 marca 2009 r. – ze zmianami z dnia 11 października 2014r.
Traci moc statut z 2007 r. z poprawkami .

Podstawa prawna napisania statutu: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 ).