Organy Stowarzyszenia

Rodzaje i sposób działania organów stowarzyszenia określa Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statut stowarzyszenia.

Walne Zebranie

organ legislacyjny

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Składa się ze wszystkich członków stowarzyszenia posiadających pełnię praw członkowskich. Członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego “Biała Brzoza” są działkowcami, użytkownikami i współużytkownikami działek na terenie Ogrodu.

W sprawach, które wykraczają poza kompetencje pozostałych organów stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie.

Członkowie Stowarzyszenia

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia użytkująca działkę w ogrodzie, zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem może być również współmałżonek, matka, ojciec lub dziecko osoby wymienionej w zdaniu pierwszym zamieszkały na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, która wspiera w różnych formach działania Stowarzyszenia w realizacji jego celu.

Zarząd stowarzyszenia

organ wykonawczy

Zarząd Stowarzyszenia wyłaniany jest spośród członków stowarzyszenia w głosowaniu niejawnym przez Walne Zebranie. Kadencja zarządu trwa 4 lata. Zarząd składa się z 5-ciu osób.

Do zadań Zarządu należą między innymi:

  • Kierowanie sprawami Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz (ze Statutu).
  • Prowadzenie rachunkowości odpowiadającej wymogom prawa korzystając z usług zewnętrznych (ze Statutu).
  • Dostarczanie członkom Stowarzyszenia rozliczeń za zużytą energię elektryczną i wodę (ze Statutu).
  • Prowadzenie spraw Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym prawem, Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania i innych organów Stowarzyszenia realizując cel i zadania Stowarzyszenia oraz stojąc na straży interesu Stowarzyszenia. W szczególności, Zarząd realizuje roczne plany gospodarcze oraz inne uchwały Walnego Zebrania (ze Statutu).

Skład osobowy

Katarzyna Barc

Prezeska Zarządu

Marek Matejuk

Wiceprezes Zarządu

Monika Jung

Skarbnik Zarządu

Katarzyna Piątek-Arendt

Pani Sekretarz Zarządu

Wanda Bukowiecka

Członkini Zarządu

Kontakt z Zarządem

bialabrzoza.ogrod@gmail.com

Zapraszamy na dyżury w Dziupli na terenie Ogrodu w soboty w godzinach 12:00-13:00, od 1-go maja do 15-go listopada.

Przy Dziupli wisi skrzynka korespondencyjna, do której można wrzucać wiadomości do Zarządu. Informujemy, że anonimowe wiadomości nie będą rozpatrywane.

Komisja Rewizyjna

organ kontrolny

Komisja Rewizyjna wyłaniana jest spośród członków stowarzyszenia w głosowaniu niejawnym przez Walne Zebranie. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 4 lata. Komisja rewizyjna składa się z 5-ciu osób.

Do zadań komisji należy między innymi:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności (ze Statutu)
  • badanie sprawozdania gospodarczego Zarządu i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zebraniu wyników tego badania oraz sprawozdania ze swojej działalności w roku sprawozdawczym (ze Statutu)

Skład osobowy

Henryk Klotz

Przewodniczący

Halina Ciarcińska

Z-ca przewodniczącego

Hanna Wojdyna

Sekretarz

Aleksander Galecki

Członek

Jolanta Rupiewicz

Członkini

Sąd koleżeński

organ jurysdykcji

Sąd Koleżeński wyłaniany jest spośród członków stowarzyszenia w głosowaniu niejawnym przez Walne Zebranie.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie odwołań Członków od uchwał Zarządu w sprawach nabycia lub pozbawienia członkostwa oraz nałożenia kar porządkowych.