Wycinka drzew

‌Planowe wycięcie drzewa (lub krzewu) można przeprowadzić w okresie jesienno-zimowym po uzyskaniu zgody na wycinkę.

Przed złożeniem wniosku do gminy, prosimy poinformować Zarząd o planie wycinki, mailowo lub osobiście podczas dyżuru w Dziupli.

Formularz zgłoszenia wycinki drzew na działce:


Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 16.

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu ogólnego lub działki następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w ROD wydawane jest na wniosek:
1. stowarzyszenia ogrodowego – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego;
2. działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z działki.


Okres lęgowy

Zaleca się przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w okresie jesienno-zimowym. Od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków. Przed wycinką warto upewnić się jakie gatunki zamieszkują planowane do wycinki drzewo/krzew i że nie są to gatunki chronione. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zarządem.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny.

Sprawdź szczegółowe informacje na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jednocześnie należy pamiętać, że usuwanie znacznej ilości drzew i krzewów w okresie wiosenno-letnim najprawdopodobniej będzie się wiązać z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków ptaków: zakazu niszczenia schronień oraz zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Wynika to z powszechnej obecności ptaków w koronach drzew i w krzewach. Należy mieć także na uwadze, że w przypadku drzewa w pełnym ulistnieniu, stwierdzenie na nim gniazd ptasich może być utrudnione. Z powyższych względów zaleca się przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w okresie jesienno-zimowym.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska